Să sprijinim elevii să învețe experimentând program pentru pregătirea elevilor și dobândirea competențelor cheie care să le asigure succesul școlar și participarea viitoare pe piața muncii

Obiectiv – Îmbunătățirea accesului și participării la educație ale elevilor din mediul rural, din familii dezavantajate socio-economic, din comunitatea romă și a celor cu dificultăți de adaptare socio-școlară, prin furnizarea de sprijin unităților de învățământ preuniversitar în vederea creșterii calității ofertelor educaționale și asigurarea de servicii specifice de suport educațional elevilor din aceste grupuri dezavantajate.

 

Obiectivul proiectului contribuie la asigurarea egalității de șanse și a accesului la educație de calitate pentru 400 de elevi din grupuri dezavantajate: din mediul rural, din comunitatea romă, cu dificultăți de adaptare socio-școlară.

 

Parteneri

– Fundația ”Copii în Dificultate” București;

– Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională – Argeș;

– Școala Gimnazială nr. 1 Voluntari jud. Ilfov.

 

Rezultate

– Furnizarea serviciilor de asistență, orientare, consiliere și sprijin pentru elevii cu dificultăți de adaptare socio-școlară, din mediul rural, proveniți din familii dezavantajate și din comunitatea romă în cadrul celor 5 centre de zi pentru copii aflați în dificultate din București, Curtea de Argeș, Craiova, Lipovu și Filiași;

 

– Dobândirea și dezvoltarea competențelor care să asigure integrare optimă școlară, participarea la procesul educațional formal, îmbunătățirea performanțelor școlare pentru elevii din grupuri vulnerabile: număr elevi care au beneficiat de servicii de orientare și consiliere, peste 80% dintre elevi au beneficiat de servicii de orientare și consiliere, și-au îmbunătățit performanțele școlare, au participat activ la orele de curs şi și-au îmbunătățit capacitatea de comunicare și relaționare;

 

– Dezvoltarea competențelor cheie care să faciliteze adaptarea la o societate a cunoașterii și incluziunea socială a elevilor din grupurile defavorizate menționate: minim 60% din elevii participanți la PEAE și-au dezvoltat compețentele de comunicare în limba maternă și competențele de matematică, minim 65% din elevii participanți și-au dezvoltat gândirea analitică, creativă și pragmatică, capacitatea de analiză și sinteza, minim 70% și-au dezvoltat competențele civice și interpersonale, au înțeles și conștientizat diversitatea culturală, importanța datinilor și obiceiurilor specifice strămoșești;

 

– Dobândirea de competențe privind utilizarea TIC necesare dezvoltării personale, formării profesionale și pregătirii integrării pe piața muncii: 60% din elevii participanți la PEAE pot utiliza calculatorul;

 

– Dezvoltarea spiritului antreprenorial și dobândirea de competențe antreprenoriale care să faciliteze tranziția elevilor la formarea profesională și accesul pe piața muncii. Beneficii directe: minim 60% dintre elevii din grupul țintă şi-au dezvoltat capacitățile și abilitățile de promovare a propriei imagini și a produselor realizate, de organizare a timpului, de negociere, de lucru în echipă, de valorificare a produselor realizate, minim 70% dintre elevi și-au dezvoltat imaginația, abilitaățile practice și cunoștințele din domeniul gestionării unui buget și se vor familiariza cu termeni din domeniul economic, finante, peste 70% dintre elevi şi-au dezvoltat abilitățile practice și artistice;

 

– Organizarea Târgului de Artă, unul în fiecare județ în care se implementează proiectul, de către elevii participanți la activitățile de educație antreprenorială: 280 de elevi vor asigura organizarea și desfășurarea Târgurilor de Artă;

 

– Îmbunătățirea atitudinii părinților față de rolul și importanța educației școlare în viața copiilor lor și dobândirea capacităților necesare implicării lor active în susținerea copiilor în cadrul procesului educațional: 200 de părinți au participat la sesiunile de informare și pregătire, şi-au îmbunătățit relația cu școala la care învată copilul şi au conștientizat importanța educației pentru dezvoltarea copiilor lor;

 

– Dezvoltarea competențelor pentru toate categoriile de personal implicate în furnizarea de servicii alternative în educație: 60 de participanți la sesiunile de formare și perfecționare organizate în cadrul proiectului, 50% dintre participanți utilizează metode specifice noi adaptate cerințelor și stilurilor individuale de învățare ale elevilor. – Acordarea de sprijin financiar elevilor pentru asigurarea accesului acestora la educație și continuarea studiilor;

 

– Asigurarea dotărilor corespunzătoare desfășurării activităților prevăzute: achiziționarea a 5 laptopuri, 5 videoproiector, 5 ecran pentru videoproiector, 5 table interactive, 5 imprimante color, 3 camere video, 5 karaoke sistem complet cu videoproiector, 5 microscop digital portabil, 3 aparate foto;

 

– Acordarea subvenției pentru fiecare din cei 400 de elevi din grupul țintă;

 

– Tipărirea și distribuirea a 1000 de pliante și 30 afișe de mediatizare proiect;

 

– Tipărirea a 1000 de exemplare din Programa Educațională pentru Activități Extracurriculare și distribuirea lor în cel puțin 12 unități școlare.

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”. D.M.I 1.1.”Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”.