Anunț de participare pentru procedura de cumpărare directă – servicii in cadrul proiectului „Rețea Regională pentru Coeziune Socială”

Anunț de participare pentru procedura de cumpărare directă – servicii in cadrul proiectului „Rețea Regională pentru Coeziune Socială”

Anunț de participare pentru procedura de cumpărare directă – servicii in cadrul proiectului „Rețea Regională pentru Coeziune Socială” Cod proiect: 16.5.2.001

1. Denumirea, adresa, nr, de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale achizitorului: ASOCIATIA VASILIADA

Adresă: str. Fratii Buzesti, nr. 20, Craiova, judetul Dolj, Romania Telefon/Fax: 0251/521040

E-mail: office@asociatiavasiliada.ro

Adresă de internet: www. asociatiavasiliada.ro

2. Locul executiei contractului: locatia prevazuta in proiect pentru prestarea serviciilor.

3. Categoria şi descrierea serviciilor care urmează a fi prestate: LOTUL 1 – Expert facilitator pentru 5 forumuri tematice de schimburi de experienta (cate 1 expert/ eveniment). Serviciile vor fi prestate de catre experti in cadrul A 6 – Forumuri tematice de schimburi de experiență.

Facilitatorii vor fi licentiati in Asistenta Sociala si absolventi ai unui curs de formator. In cadrul proiectului, Asociatia Vasiliada va organiza 5 forumuri tematice de schimburi de experienta la care vor participa cate 20 de experti in servicii sociale din Romania si Bulgaria.

Facilitatorii vor coordona intalnirile (vor organiza lucrul in grupuri mici, prezentarile in grupuri mari, evaluarile, etc.). ACELASI EXPERT POATE PARTICIPA LA UNUL SAU MAI MULTE EVENIMENTE. AVAND IN VEDERE FAPTUL CA EXPERTII PROPUSI NU VOR PUTEA FI INLOCUITI, TREBUIE SA NOMINALIZATI MINIMUM DOUA PERSOANE. LOTUL 2 – Servicii formare – 5 evenimente de tip training (cate 2 formatori pentru fiecare training). Serviciile vor fi prestate de catre experti in cadrul A 7 – Sesiune comune de instruire – 5 traininguri.

Pentru fiecare training unul dintre formatori va fi licentiat al unei facultati cu profil Asistenta Sociala/Sociologie si cel de al doilea va fi licentiat al unei facultati cu profil Psihologie. In cadrul proiectului, Asociatia Vasiliada va organiza 5 sesiuni comune de instruire la care vor participa cate 20 de experti in servicii sociale din Romania si Bulgaria.

Evenimentele au o durata de doua zile. Nu se asigura transport, cazare sau masa pentru experti. Locatia si data PROBABILA pentru organizarea intalnirilor este: Mangalia, judetul Constanta, luna iulie 2018 judetul Constanta, luna septembrie 2018, Slatina, judetul Olt, luna octombrie 2018, Calarasi, judetul Calarasi/judetul Constanta, luna noiembrie 2018, Craiova, judetul Dolj, luna decembrie 2018, Expertii vor coordona intalnirile (vor organiza lucrul in grupuri mici, prezentarile in grupuri mari, evaluarile, etc.).

Metodele de lucru pot imbina prezentari, discutii de grup, lucru in grupuri mici, exercitii practice, etc Temele abordate in cadrul intalnirilor vor fi in legatura cu sistemul de asistenta sociala din Romania si Bulgaria si vor fi comunicate prin Nota de comanda.

ACEIASI EXPERTI POT PARTICIPA LA UNUL SAU MAI MULTE EVENIMENTE. AVAND IN VEDERE FAPTUL CA EXPERTII PROPUSI NU VOR PUTEA FI INLOCUITI, TREBUIE SA NOMINALIZATI MINIMUM PATRU PERSOANE (cate doi formatori licentiati in Asistenta Sociala/Sociologie si doi formatori licentiati in Psihologie). Lotul 3 – Expert facilitator – 1 persoana. Serviciul va fi prestat de catre expert in cadrul A 9 – Conferință de încheiere.

Expertul va fi licentiat al unei Facultati de Stiinte Socio-Umane si absolvent al unui curs de formator. Conferinta de incheiere se va desfășura pe parcursul a doua zile in Craiova și va reuni minimum 40 de participanți, din Romania si Bulgaria. Rolul principal al activitatii este de a evalua rezultatele proiectului, incluzand aici metodologiile si abordarile folosite, masurarea indicatorilor, etc. Mass-media locala, regionala si nationala va fi de asemenea invitata pentru a mediatiza evenimentul.

AVAND IN VEDERE FAPTUL CA EXPERTUL PROPUS NU VA PUTEA FI INLOCUIT, TREBUIE SA NOMINALIZATI MINIMUM DOUA PERSOANE.

4. Procedura aplicata: CUMPARARE DIRECTA 5. Prezentarea ofertei Ofertantii vor prezenta oferta de pret, IN FORMAT TIPIZAT, care poate fi solicitat la adresa de mail indicata si INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE:

• Certificat ONRC sau echivalent (obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC) – în copie xerox, conform cu originalul, daca este cazul,

• Acte statutare (Act constitutiv, Statut, etc)- obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in Statut)– în copie xerox, conform cu originalul, • Certificatul de înregistrare fiscală – în copie xerox, conform cu originalul,

• CV –urile expertilor care vor presta serviciile si copii ale actelor de studii (expertii trebuie sa aiba studii conform indicatiilor de la pct 3).

• Declaratie de disponibilitate din partea expertilor propusi. Ofertele care nu sunt insotite de documentele solicitate nu vor fi evaluate. Ofertele se vor transmite prin posta/curier sau vor fi depuse personal la sediul organizatiei, pana la data limita de depunere, zilnic, in timpul programului de lucru: L-V 08:00 – 16:00. Persoana de contact: dna Irina Vaduva – manager financiar.

Ofertele vor fi depuse in plic/ambalaj inchis pe care se va face mentiunea: „Oferta pentru achizitia de servicii – experti proiect “Retea Regionala pentru Coeziune Sociala” – LOTUL _______”. A nu se deschide pana la data de 09 martie, ora 14.00″.

Ofertantii pot depune oferte de pret pentru unul sau mai multe loturi. In cazul in care se depun oferte de pret de catre acelasi ofertant pentru mai multe loturi, acestea vor fi depuse in plicuri separate.

6. Denumirea, adresa, nr. telefon, nr. fax, si adresa de e-mail de unde pot fi solicitate informatii suplimentare: ASOCIATIA VASILIADA Adresă: str. Fratii Buzesti, nr. 20, Craiova, judetul Dolj, Romania Telefon/Fax: 0251/521040 E-mail: office@asociatiavasiliada.ro

Persoana de contact: dna Irina Vaduva – manager financiar. 7.

Criteriu de atribuire: Evaluarea ofertelor se va face pe baza criteriului: PRETUL CEL MAI SCAZUT pentru fiecare lot in parte, valoare fara TVA.

Vor fi semnate contracte de prestari servicii pentru fiecare lot. 8. a. Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 09 martie, ora 14.00. b.

Termenul limită pentru solicitarea clarificarilor: 07 martie, ora 12.00. c.

Adresa la care vor fi depuse ofertele: str. Fratii Buzesti, nr. 20, Craiova, judetul Dolj, Romania

d. Limba de redactare a ofertelor: limba română.

9. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 09 martie, ora 14.00. ASOCIATIA VASILIADA Adresă: str. Fratii Buzesti, nr. 20, Craiova, judetul Dolj, Romania Ofertantii pot participa la procedura de deschidere a ofertelor prin reprezentantul legal sau un imputernicit care va prezenta imputernicire scrisa.

Se admite o singura persoana din partea unui operator economic. Persoana se va legitima cu C.I/B.I. si imputernicirea, daca este cazul. Contestatii pot fi depuse pana pe data de 13 martie, ora 10.00, la sediul organizatiei.

Contractul va fi semnat pe data de 14 martie, ora 12.00, la sediul organizatiei. 10. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 90 zile calendaristice de la data publicarii anuntului de participare.

11. Componenta comisiei de evaluare a ofertelor: Dl Adrian Stanulică – Presedinte Dna Irina Văduva – membru Dna Spătărelu – Iancu Paula Smaranda – membru Dl Sorin Boboc – membru de rezerva pentru oricare dintre membrii comisiei

12. Valoare estimata a contractului, fara TVA: Lotul 1 – 7673,95 lei. Lotul 2 – 21487,05 lei. Lotul 3 – 1534,78 lei. 13. Sursa de finantare Sursa de finantare este Programul INTERREG V-A Romania-Bulgaria, Axa prioritara 5 – “An efficient region”, Obiectivul Specific 5.1 – “ To increase cooperation capacity and the efficiency of public institutions in a CBC context” Proiect “Retea Regionala pentru Coeziune Sociala” Cod proiect: 16.5.2.001.